سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه 
عضو شورا 
 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
مسئول تاسیس 
 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
عضو هیئت امناء و قائم مقام 
 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
مسئول تاسیس و راه اندازی کتابخانه 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز تحقیقات حج وابسته به معاونت آموزش و پژوهش بعثه 
مسئول 
 
 
اجرایی 
همکاری 
موزه حج 
مسئول تاسیس 
 
 
اجرایی 
همکاری 
بعثه مقام معظم رهبری 
معاون امور فرهنگی و ارشاد 
 
 
اجرایی 
همکاری 
بعثه مقام معظم رهبری 
معاون امور روحانیون 
 
 
اجرایی 
همکاری 
بعثه مقام معظم رهبری 
معاون آموزش و تحقیقات 
 
 
اجرایی 
همکاری 
فصلنامه میقات حج 
مدیر مسئول 
 
 
اجرایی 
همکاری 
فصلنامه تخصصی علوم الحدیث 
رئیس التحریر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
موسسه انتشارات دار الحدیث 
عضو هیئت مدیره 
 
 
اجرایی 
همکاری 
شورای راهبری عمره 
عضو 
 
 
اجرایی